بسم اللهوَ مَن جاهَدَ،
فَإنَّما یُجاهِدُ لِنَفسِهِ


کسی که جهاد کند،

فقط و فقط به نفع خودش جهاد می کند


مبارکه عنکبوت

شریفه ششمپ.ن:

کار کنی، کار نکنی، بخوابی، بی خوابی بکشی،

گناه کنی، گناه نکنی، درد بکشی، درد نکشی،

بمیری، بکشی، کشته بشی، شهید بشی، ...

هر چی بشی واسه خودته؛

واسه خدا هیچ فرقی نمی کنه!


پ.ن 2:

باد بَرِت نداره پسر!+ إنَّ اللهَ لَغَنیٌّ عَنِ العالَمینَ