بسم اللهقَد نَری 

تَقَلُّبَ وَجهِکَ فِی السَّماءِ ...


ما، 

روی آوردنت 

به آسمان را می بینیم...


مبارکه بقره

شریفه صد و چهل و چهارمپ.ن:

کور که نیست؛ می بینه!


پ.ن 2:

برای بار دوم؛ 

اگه تموم راهای زمین بسته شه، راه آسمون همیشه بازه...


پ.ن 3:

«جابرِ عَظمِ کَسیر»، جبران می کند...+ فَوَلِّ وَجهَک...