آدم هر چه بیشتر می فهمد، 

بیشتر می فهمد که نمی فهمد!+ مضاف بر اینکه جایی نوشته بود: 

«خاک باش! علی (ع) ابوتراب است.»