+ شما دوست دارید ته زندگیتون به چی برسید؟

- مگه زندگی ته داره؟