+ شما به شانس اعتقاد دارید؟
- امممم... به خالق شانس بیشتر اعتقاد دارم.
+ بله. البته همه مون به خدا اعتقاد داریم.
- ولی من به اذن خدا، خودم خالق شانس خودم هستم؛ اگر برای شانس موجودیت قائل بشم.
+ یعنی موجودیت قائلید؟
- ترجیح میدم نباشم. تقدیر خدا بر اساس ظرفیت وجودیمو به بخت و شانس و این خزعبلات ترجیح میدم.


پ.ن:
عمدتا صندلی سیزده اتوبوس توی رزرو منه. همیشه خوب بوده به غیر از دیشب که مانیتور صندلی خراب بود. سیزده نحسه آیا؟ :))))))))))))