بسم الله

یا فارِجَ الهَمّ

 

 

خدایا! 

من اینک مانند کسی هستم که سخت نیازمند گردیده و نیرو و توانش رو به ضعف نهاده و گناهانش فراوان شده است؛ 

همچون کسی که جز تو برای درمانِ نیاز خود فریادرسی نمی‌بیند؛ 

و برای ضعف خود نیرو دهنده‌ای؛

و برای گناهانش آمرزنده‌ای.

در میان گناهان سرگردانم؛ 

و از مقصد خود بیراه شده‌ام. 

خود را در جایگاه گنهکارانِ سرشکسته قرار داده‌ام؛ 

در جایگاه شوربختانی که با تو گستاخی می‌ورزند و تهدیدهایت را سبک می‌شمارند.

چه بسا نهی تو را که مرتکب شده‌ام، و چه بسا امر تو را که از آن سر پیچیده‌ام؛

در حالی که تو مرا بر آن امر و نهی آگاه کرده بودی.

چه بسا گناهان که انجام داده‌ام؛ و بسا خطاها که از من سر زده است و تنها تو از آنها باخبر گردیده‌ای؛ نه دیگر بینندگان؛ و تو بیش از دیگران بر افشای آنها توانا بودی.

خدایا!

پناه می‌برم به تواز تندیِ خش؛

و چیرگی حسد، 

و پیروی هوای نفس،

و فرو رفتن در خواب غفلت،

و کوچک نماییِ خطا،

و بزرگ نماییِ طاعت.

پناه می‌برم به تو از ناسپاسی در حقّ آن کس که به ما نیکی کرده است...1

 

+ وای بر مرغی که در دل حسرت پرواز دارد...2مدت زمان: 41 ثانیه 

 

ــــــــــــــــــــــــــــ

1- صحیفه سجادیه

2- شهریار