+ میلاد امام رضاست ها...

- یه ماه دیگه‌س

+ بیست روز [دیگه]

- امروز چندم شوّاله؟

+ شونزدهمش شروع شده به نظرم

- پس یعنی ۳ روز از تولد قمری من می‌گذره

+ مبارکه ❤️

- می‌تونست مثلاً تاریخ شهادت و تولدم یه روز باشه اگه زرنگ‌تر از این می‌بودم...