بسم‌الله


شین، مثل «شهید»؛

میم، مثل «مسعود»؛

انگور فقط انگورِ «عسگری»؛

رفیقِ امام رضایی فقط شهید «مسعود عسگری»...
اگر از کمند عشقت بروم کجا گریزم؟! 

که خلاصْ بی‌تو بند است و حیاتْ بی‌تو زندان.../پ.ن:

میشه یک سال ونیم؛ درست حساب کردم آقا مسعود؟