پسری، به دنبال کیمیای حقیقت؛
که می خواهد یکی یکی تضادهای وجودش را حل کند.
آدمی که می خواهد آنچه باید باشد را بشود!
چه فرقی می کند؟
یک نفر مثل تو ...